Privacy Verklaring

I Want Nails, gevestigd aan de Vredhofstraat 5, 1624 XG te Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven.

Contactgegevens:

I Want Nails

Vredhofstraat 5

1624 XG HOORN

06 20 700 946

info@iwantnails.nl

 

Ilse van der Want-de Vries is eigenaar van I Want Nails en zij is bereikbaar  via info@iwantnails.nl of 06 20 700 946. Gezien de omvang van de onderneming is het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming niet van toepassing.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

I Want Nails verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Behandelingen

– Geboortedatum

  

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iwantnails.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

I Want Nails verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U te kunnen factureren en herinneringen per post te kunnen sturen indien betaling uitblijft

– U een persoonlijke kaart of attentie te kunnen sturen bij bijzondere gebeurtenissen

– U een aanbieding te kunnen sturen rond uw verjaardag

– U te kunnen informeren over wijzigingen m.b.t. de studio, prijslijst of behandelingen

– U op de hoogte te kunnen houden over nieuws en acties

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

I Want Nails neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van I Want Nails) tussen zit.

 

I Want Nails gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Sara Salonsoft voor de registratie van behandelingen, het bewaren van genoemde persoonsgegevens, het online boeken van afspraken, het versturen van afspraakbevestigingen en -herinneringen, het versturen van facturen en betaalbewijzen, het versturen van betaalherinneringen, het versturen van nieuwsbrieven en overige marketingberichten, het registreren van totaal besteedde bedragen en de daaraan verbonden spaarpunten.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

I Want Nails bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens:  1 jaar na laatste behandeling

 

Behandelingen:  1 jaar na laatste behandeling

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

I Want Nails verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

I Want Nails gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door I Want Nails en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens persoonlijk vragen aan mij of een verzoek sturen naar info@iwantnails.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. I Want Nails wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

I Want Nails neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@iwantnails.nl.