Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN NAGELSALON (voor aankoopbepalingen webwinkel; scroll naar onder)

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen I Want Nails en een cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Inspanningen nagelstudio

I Want Nails zal de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De studio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

  3. Afspraken

Een afspraak die telefonisch, in de nagelstudio of per e-mail of on-line of whats-app of sms gemaakt is, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd. De cliënt moet verhindering voor een afspraak dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan I Want Nails middels bekend telefoonnummer zoals genoemd op de website www.iwantnails.nl.  Bovenstaande punten gelden ook indien de cliënt een andere behandeling wenst dan is afgesproken.

Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt maar wel binnen de 24 uur voorafgaand aan de reservering annuleert, rekent I Want Nails 50% van de gereserveerde diensten door aan de cliënt.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelstudio komt, mag I Want Nails de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelstudio komt behoudt I Want Nails het recht de afspraak te annuleren en het volledige bedrag voor de behandeling door te rekenen aan de cliënt. Indien de cliënt de afspraak niet annuleert en niet komt opdagen (‘no-show’)  behoudt I Want Nails het recht om de gehele gereserveerde behandeling in rekening te brengen.

I Want Nails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

I Want Nails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op website www.iwantnails.nl. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang I Want Nails de behandeling aanbiedt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan contant, per pin of via mobiele overboeking ter plaatste.

 5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet I Want Nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

I Want Nails behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

I Want Nails en cliënt zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die I Want Nails of cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door I Want Nails en/of cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 7. Aansprakelijkheid

I Want Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat I Want Nails is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. I Want Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelstudio.

 8. Garantie

I Want Nails geeft de cliënt 3 weken (21 dagen) garantie op een behandeling. Deze garantie vervalt indien: 

-De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio. 

-De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt. 

-De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken. 

-De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels. 

-De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals uitgelegd gekregen bij de eerste behandeling bij I Want Nails, niet heeft opgevolgd. 

-De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. 

-De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 

-De cliënt jonger dan 18 jaar is. 

-De cliënt onzorgvuldige handelingen heeft uitgevoerd waarbij grote kracht of druk op de kunstnagels is gekomen waardoor deze zijn beschadigd; zoals het openen van blikjes frisdrank, de kunstnagels als gereedschap/schroevendraaier gebruiken, lego loshalen etc. 

-De cliënt zwanger is. 

-De cliënt ziek is en/of medicijnen gebruikt (tenzij kan worden aangetoond dat betreffende ziekte of medicijn geen invloed hebben op de nagelproducten).

9. Beschadiging & diefstal

I Want Nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. I Want Nails meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan I Want Nails. I Want Nails moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal I Want Nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien I Want Nails en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 

11. Nail-art

Indien I Want Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail-art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail-art motieven berust bij I Want Nails. Indien de cliënt de aangebrachte nail-art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan I Want Nails. I Want Nails mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen. 

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de nagelstudio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft I Want Nails het recht de cliënt de toegang tot de nagelstudio te weigeren onder opgaaf van redenen.

 13. Roken 

In de nagelstudio wordt niet gerookt.

 14. Nagelstudio 

In de nagelstudio is ruimte voor maximaal 3 cliënten. Kinderen onder de 12 jaar worden i.v.m. veiligheid niet in de nagelstudio toegelaten.

 15. Recht 

Op elke overeenkomst tussen I Want Nails en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 16. Leeftijd

De minimale leeftijd die I Want Nails hanteert voor het zetten van kunstnagels (acryl of gel) en gelpolish is 18 jaar. Overige behandelingen onder de 18 jaar zijn geen probleem.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.     Dag: kalenderdag;

4.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.      Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11.   Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit
van de ondernemer

I Want Nails, vertegenwoordigd door Ilse van der Want

Gevestigd aan de Vredehofstraat 5, 1624XG te Hoorn

Telefoonnummer: 06 20 700 946, bereikbaar van di t/m vr
tussen 9:00 en 20:00

E-mailadres: info@iwantnails.nl

KvK-nummer: 68910134

Btw-identificatienummer: NL002101338B24

Artikel 3 –
Toepasselijkheid

1.    
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op
afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2.    
Voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar
gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.    
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch
wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst
op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige
wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van
de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat
zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.

4.    
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden
tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het
tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in
geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5.     Indien
één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en
deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in
onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de
strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6.     Situaties
die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7.     Onduidelijkheden
over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden,
dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1.    
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur
heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
vermeld.

2.    
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is
gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.    
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige
omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
ondernemer niet.

4.    
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het
aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of
ontbinding van de overeenkomst.

5.    
Afbeeldingen bij producten zijn een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet
garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren
van de producten.

6.    
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor
de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:

·       
de prijs inclusief belastingen;

·       
de eventuele kosten van verzending;

·       
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal
komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

·       
het al dan niet van toepassing zijn van het
herroepingsrecht;

·       
de wijze van betaling, aflevering en
uitvoering van de overeenkomst;

·       
de termijn voor aanvaarding van het
aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

·       
de hoogte van het tarief voor
communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor
communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere
basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

·       
of de overeenkomst na de totstandkoming
wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te
raadplegen is;

·       
de manier waarop de consument, voor het
sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst
verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

·       
de eventuele andere talen waarin, naast
het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

·       
de gedragscodes waaraan de ondernemer
zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs
elektronische weg kan raadplegen; en

·       
de minimale duur van de overeenkomst op
afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1.    
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het
bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument
van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.    
Indien de consument het aanbod langs
elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.

3.    
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand
komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen
ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.    
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke
kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen
kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op
grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan
de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.    
De ondernemer zal bij het product of dienst aan
de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de
vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de
wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel
een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties
en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze
voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de
consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging
van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar
of van onbepaalde duur is.

6.    
In geval van een duurtransactie is de bepaling
in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7.    
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de
opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende
producten.

 

Artikel 6 –
Herroepingsrecht

1.       Bij
de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn
gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf
door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte
vertegenwoordiger.

2.       Tijdens
de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te
behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het
product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door
de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.       Wanneer
de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht
dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de
ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het
modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen
retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig
zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.       Indien
de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product
niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5.      
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht,
zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of
uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.

Artikel 7 – Kosten in
geval van herroeping

1.    
Indien de consument gebruik maakt van zijn
herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn
rekening.

2.    
Indien de consument een bedrag betaald heeft,
zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14
dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product
reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete
terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde
betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument
nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3.    
Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige
omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering
van het product.

4.    
De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle
wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit
dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting
herroepingsrecht

1.    
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de
consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De
uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit
duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
heeft vermeld.

2.    
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts
mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot
stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van
aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen
worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of
verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is
aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed
heeft;

f. voor losse kranten en
tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen
en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waaronder
nagellak, nagelolie, handlotion en overige vloeibare verzorgingsproducten

Artikel 9 – De prijs

1.    
Gedurende de in het aanbod vermelde
geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet
verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
btw-tarieven.

2.    
In afwijking van het vorige lid kan de
ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en
het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
aanbod vermeld.

3.    
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg
zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.    
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer
dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid
heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.

5.    
De in het aanbod van producten of diensten
genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.    
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en
zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet
verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit
en Garantie

1.       
De ondernemer staat ervoor in dat de
producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en
de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de
ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal
gebruik.

2.       
Een door de ondernemer, fabrikant of
importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en
vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
ondernemer kan doen gelden.

3.       
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde
producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te
worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de
originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4.       
De garantietermijn van de ondernemer
komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer
verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke
individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten
aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5.       
De garantie geldt niet indien:

·      
De consument de geleverde producten zelf
heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of
bewerken;

·      
De geleverde producten aan abnormale
omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of
in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking
behandeld zijn;

·       De
ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit
van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 – Levering
en uitvoering

1.    
De ondernemer zal de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering
van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening
van diensten.

2.    
Als plaats van levering geldt het adres dat de
consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.    
Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4
van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met
bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument
akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30
dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in
dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument
heeft geen recht op een schadevergoeding.

4.    
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan
eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen.
Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
schadevergoeding.

5.    
In geval van ontbinding conform het lid 3 van
dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.    
Indien levering van een besteld product
onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend
artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De
kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7.    
Het risico van beschadiging en/of vermissing van
producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de
consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

1.    
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen
de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7
werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In
geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn
aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.    
De consument heeft de plicht om onjuistheden in
verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3.    
In geval van wanbetaling van de consument heeft
de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de
consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 –
Klachtenregeling

1.      De
ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.      Klachten
over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd.

3.      Bij
de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.     
Indien de klacht niet in onderling
overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.

5.      Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de
ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten
aan te melden via het Europees ODR platform (
http://ec.europa.eu/odr).

6.      Een
klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
schriftelijk anders aangeeft.

7.      Indien
een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar
haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

1.    
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de
consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het
buitenland.

2.    
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 –
Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene
voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn
en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen
invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

    Aan
I Want Nails
Vredehofstraat 5
1624 XG  HOORN
info@iwantnails.nl
06 20 700 946

     

— Ik/Wij (*)
deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de
verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)
herroep/herroepen (*):

 

 

 

— Besteld op
(DD-MM-YYYY) :                                    —
Bestelnummer :

    
 

 

 

 

 

 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

 

— Naam/Namen
consument(en)

 

 

 

— Adres consument(en)
:

 

 

 

— IBAN
Rekeningnummer:

 

 

 

— Handtekening van
consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

 

(*)
Doorhalen wat niet van toepassing is